Medycyna estetyczna, Ginekologia estetyczna, Wyposażenie SPA: sprzęt kosmetyczny do wellness, sauny producent, urządzenia wyszczuplające, do mikrodermabrazji - wyposażenie gabinetów i salonów kosmetycznych - Supernova

 

Viveve: nowatorska metoda leczenia zespołu rozluźnienia pochwy

 


 O Viveve


 Opinia PTGEIR


 Rozluźnienie pochwy


          Opis problemu


          Opcje zabiegowe


          Rozpocznij rozmowę


 System Viveve


          FAQ


          Dane kliniczne


 Referencje od pacjentek i lekarzy


 MEDIA - artykuły


 Kontakt


 
Viveve: zabieg leczenia zespołu rozluźnienia pochwy

 

 

Viveve: leczenie zespołu rozluźnienia pochwy

 

 

Skontaktuj się z nami

Supernova

Adres: ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów

Telefon: 22 759-17-12 • 22 758-04-25

Fax: 22 759-17-12

 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej w sprawie nowoczesnych metod terapii w przypadkach zespołu rozluźnienia pochwy

 

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej w sprawie nowoczesnych metod terapii w przypadkach zespołu rozluźnienia pochwy:

 

Prof. Tomasz Paszkowski
III Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Dr Andrzej Barwijuk
Klinika Kobiet MEDIFEM, Warszawa

 

„Jedynym dostępnym aktualnie urządzeniem opatentowanym do zastosowania w przypadkach zespołu rozluźnienia pochwy technologii radiofrekwencji o odwróconym gradiencie termicznym jest system VIVEVE®. Jednorazowa końcówka urządzenia generuje trójfazowe pulsy (cooling-heating-cooling). Każdy z pulsów trawa około 8 sek. W trakcie całej procedury trwającej około 30 min. do tkanek okolicy wejścia do pochwy dociera około 105 pulsów w trzech seriach. Zabieg nie wymaga miejscowego znieczulenia. Istotą zabiegu jest zastosowanie niskodawkowej nieablacyjnej energii wytwarzanej przez fale radiowe, która dociera na głębokość max. 5 mm w głąb tkanki. Rekomendowane jest przeprowadzenie pojedynczego zabiegu.


Kliniczna ocena skuteczności radiofrekwencyjnej terapii termicznej w zespole rozluźnienia pochwy była przedmiotem trzech opublikowanych dotychczas w recenzowanych czasopismach naukowych wyników badań wykonanych w Stanach Zjednoczonych [11, 19] oraz Japonii [28]. Wyniki tych badań przedstawiono również w charakterze doniesień kongresowych [9, 10, 12, 28, 30]. W badaniu amerykańskim u 24 kobiet w wieku 25-44 lata z objawami zespołu rozluźnienia pochwy po co najmniej jednym porodzie drogami natury wykonano pojedynczy zabieg stosując termalną energię radiofrekwencyjną na poziomie 60-90 J/cm2 na okolice wejścia do pochwy. Analizowano rezultaty po 10 dniach, a następnie po 1, 3 i 6 miesiącach. Punktem końcowym badania była subiektywna ocena napięcia tkanek pochwy w skali 7-punktowej oraz satysfakcji ze współżycia seksualnego przy użyciu walidowanych kwestionariuszy (Female Sexual Function Index (mv-FSFI) oraz Female Sexual Distress Scale-Revised (FSDS-R)). U żadnej z pacjentek nie zaobserwowano efektów ubocznych zabiegu, po którym znamiennie wzrósł poziom satysfakcji ze współżycia seksualnego (indeks FSFI wzrósł po 6 m-ch po zabiegu z 27,6 ± 3,6 do 32,0 ± 3,0 (P<od 0,001)). 67% pacjentek oceniało w miesiąc po zabiegu wzrost napięcia tkanek pochwy od 2 do 4 kategorii – odsetek ten wzrósł do 87% w 6 miesięcy po zabiegu [11, 19]. Follow–up tych pacjentek do okresu 12 m-cy po zabiegu wykazał u 88% z nich subiektywnie odczuwalny wzrost napięcia tkanek pochwy. W każdym z punktów kontrolnych (1, 3 i 6 m-cy po zabiegu) stwierdzono znamienną statystycznie poprawę w zakresie rozluźnienia pochwy do wartości tego wskaźnika sprzed porodu drogami natury. Autorzy badania stwierdzili bardzo dobry profil bezpieczeństwa i tolerancji zabiegu radiofrekwencji.


Badanie japońskie [29] dotyczyło zastosowania u 30 pacjentek (w wieku od 21 do 52 lat) po przynajmniej jednym porodzie drogami natury dokonanym powyżej 36 tyg. ciąży terapii radiofrekwencyjnej okolicy wejścia do pochwy przy użyciu energii 90 J/cm2 w pięciu seriach impulsów. Obserwacja trwała 12 m-cy (punkty końcowe oceniano po 1, 3, 6 i 12 miesiącach po zabiegu). Efekty zabiegu oceniano przy użyciu kwestionariuszy FSFI oraz FSDS-R jak również subiektywnej oceny rozluźnienia pochwy. W każdym punkcie czasowym kontroli efektów stwierdzono istotną statystycznie poprawę w zakresie nasilenia zespołu rozluźnienia pochwy. Już po jednym miesiącu po zabiegu pacjentki raportowały powrót napięcia tkanek pochwy do poziomu sprzed porodu drogami natury. Średni całkowity indeks FSFI wzrósł od 22,4 ± 6,7 przed zabiegiem do wartości 26,0 ± 5,8 po 6 m-ch od zabiegu (P<0,001). Poprawa ta miała miejsce w pięciu spośród 6 domen kwestionariusza FSFI (z wyjątkiem pożądania). Jednocześnie stwierdzono znamienny spadek nasilenia zaburzeń w zakresie dyskomfortu seksualnego czemu towarzyszyło odczucie znamiennej poprawy napięcia tkanek pochwy odczuwalne już w miesiąc po zabiegu i utrzymujące się w obserwacji rocznej (P<0,001). W badanej populacji kobiet zabieg radiofrekwencji okazał się być bardzo dobrze tolerowany – nie zaobserwowano działań niepożądanych.


Wyniki obu powyższych badań mają charakter pilotażowy i wymagają potwierdzenia przy użyciu modelu badawczego o większej sile dowodu. W związku z powyższym w trakcie realizacji znajduje się duże badanie realizowanie w Kanadzie, Japonii i Europie obejmujące ponad 100 pacjentek z zespołem rozluźnienia pochwy, u których wykonano zabieg systemem VIVEVE®. Technologia ta jest w trakcie procesu rejestracyjnego FDA.

 

Przegląd dostępniej literatury przedmiotu dotyczącej zespołu rozluźnienia pochwy i metod terapii możliwych do zastosowania u pacjentek doświadczających niekorzystnych konsekwencji tego defektu składnia do sformułowania następujących wniosków:

  1. Zespół rozluźnienia pochwy występuje relatywnie często powodując istotne pogorszenie jakości życia seksualnego
  2. Pacjentki rzadko zgłaszają problem zespołu rozluźnienia pochwy podczas wizyt u ginekologa a lekarze rzadko zadają swoim pacjentkom pytania dotyczące jakości życia seksualnego
  3. Wprawdzie najczęstszym czynnikiem sprawczym RZP jest przebycie porodu drogami natury, teza o gorszej jakości życia seksualnego po porodzie per vias naturales w porównaniu z cięciem cesarskim nie została potwierdzona przeprowadzonymi w tej mierze badaniami
  4. Istnieje wiele metod leczenia ZRP zarówno operacyjnych jak i nieinwazyjnych – wybór metody terapii powinien uwzględnić nasilenie defektu, charakter jego wpływu na jakość życia oraz oczekiwania i preferencje pacjentki
  5. Wśród nieinwazyjnych metod terapii ZRP bardzo obiecujące wyniki badań dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa posiada terapia termiczna okolicy wejścia do pochwy przy użyciu niskoenergetycznej radiofrekwencji.

 

 

Piśmiennictwo:

9 Herbst SJ, MD, Pauls RN, MD, Millheiser LS i wsp. Nonsurgical Radiofrequency Treatment for Laxity of the Vaginal Introitus: 6-Month Data. American Congress of Obstetricians and Gynocologists (ACOG) 2010

10 Herbst S, Millheiser L, Pauls R i wsp. Radiofrequency Treatment of Vaginal Laxity - Nonsurgical Functional Vaginal Rejuvenation. American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) 2009

11 Herbst SJ, Pauls R, Millheiser L i wsp. Radiofrequency treatment of vaginal laxity-nonsurgical vaginal tightening. J Min Invasive Gynecol 2009; 16: S90

12 Herbst S, Pauls R, Millheiser L i wsp. Safety And Efficacy of Radiofrequency Treatment For Vaginal Laxity– Nonsurgical Functional Vaginal Rejuvenation. American Urogynecologic Society (AUGS) 2009

19 Millheiser LS, Pauls RN, Herbst SJ i wsp. Radiofrequency Treatment of Vaginal Laxity after Vaginal Delivery: Nonsurgical Vaginal Tightening. J Sex Med 2010; 7: 3088–3095

28 Sekiguchi Y. Laxity of the Vaginal Introitus after Childbirth: Clinical Evaluation of Nonsurgical Vaginal Tissue Restoration with Radiofrequency In Japanese Women. ISSM: (2012), PROCEEDINGS OF THE WORLD MEETING ON SEXUAL MEDICINE, CHICAGO, USA, AUGUST 26-30 2012. Journal of Sexual Medicine, 9: 183-298. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02863.x

29 Sekiguchi Y, Utsugisawa Y, Azekosi Y i wsp. Laxity of the Vaginal Introitus After Childbirth: Nonsurgical Outpatient Procedure for Vaginal Tissue Restoration and Improved Sexual Satisfaction Using Low-Energy Radiofrequency Thermal Therapy. J Womens Health 2013; 9: 775-781

30 Sekiguchi Y, Utsugisawa Y, Azekosi Y, i wsp. Nonsurgical treatment for vaginal introit al laxity with radiofrequency thermal therapy: 12-month outcome data. Journal of Sexual Medicine 2013; 10 (Suppl 2)

wstecz